Algemene reisvoorwaarden

DoDok Spelreizen heeft de algemene voorwaarden zeer formeel opgesteld. Bij DoDok Spelreizen wordt menselijk gehandeld en gedacht in oplossingen. De algemene voorwaarden zijn er om zowel DoDok Spelreizen als jou te wijzen op elkanders rechten en plichten. Daarnaast om beide partijen niet te laten profiteren van elkanders fouten en duidelijkheid te verschaffen bij voorkomende situaties. Ons uitgangspunt is altijd een juiste oplossing vinden voor beide partijen.

Bij de boeking krijg je ook inzicht in de voorwaarden van de door jou geboekte reis. De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op alle reizen.

ARTIKEL 1: Inleidende bepalingen

Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam, aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. Hierna te noemen als DoDok Spelreizen.

Reiziger: jij; de wederpartij van DoDok Spelreizen, of degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij DoDok Spelreizen zich jegens jou als reiziger verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
– vervoer;
– verblijf;
– een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij jij als reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf regelt.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

Kantooruren: geen specifieke kantooruren. Telefonisch bereikbaar of er wordt contact met jou opgenomen. Uitzonderingen kunnen zijn; wettelijk erkende feestdagen en/of vakantieperiodes.

Reisvoorwaarden: deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. DoDok Spelreizen kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, waaronder eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus, mits dit in de publicatie wordt vermeld.

Duurzaam toerisme: vakantie vieren én rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur. Zo kan iedereen blijven genieten van zijn vakantiebestemming. DoDok Spelreizen stimuleert de lokale werkgelegenheid en doneert een deel van het prijzengeld, waarmee de kandidaten tijdens de spelreizen spelen, aan een goed doel in het desbetreffende land. Alle communicatie tussen DoDok Spelreizen en jou gebeurt per e-mail of telefonisch, tenzij je anders wenst.

Garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators (GGTO): DoDok Spelreizen is aangesloten bij GGTO. Dit biedt jou als reiziger bescherming indien DoDok Spelreizen in financieel onvermogen komt. DoDok Spelreizen brengt voor deze garantieregeling een klantenbijdrage van 15 euro per boeking in rekening. Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan de GGTO, wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Op www.stichting-ggto.nl kun je middels het schadeformulier je schade claimen indien je de reissom reeds (gedeeltelijk) hebt voldaan.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen:
De stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft ten doel jou financieel tegemoet te komen indien de reeds aangevangen reis niet verder kan worden uitgevoerd ten gevolge van een calamiteit conform de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds. Wanneer een calamiteit dreigt, bepaalt het Calamiteitenfonds of een dekkingsbeperking voor een vakantiebestemming geldt. Je kunt dan niet langer met garantie van het Calamiteitenfonds afreizen naar het land of gebied waarvoor de dekkingsbeperking is ingesteld. Als je nog niet op reis bent, kun je in dit geval kosteloos annuleren binnen 30 dagen voor vertrek, indien je een verzekering hebt afgesloten voor €2,50 per boeking (www.calamiteitenfonds.nl).

ARTIKEL 2: Informatie van DoDok Spelreizen

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of namens DoDok Spelreizen algemene, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde, informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan jou worden verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

2. Er zijn vooralsnog geen reis- en annuleringsverzekeringen via DoDok Spelreizen af te sluiten. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige verzekeringen. Voor sommige reizen dien je een eventuele reisverzekering uit te breiden met ‘werelddekking’ of een ‘verzekering voor extreme sporten’. In de algemene voorwaarden die je bij je geboekte reis ontvangt, lees je welke verzekeringen verplicht zijn.

3. DoDok Spelreizen draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven. Ook zullen af en toe foto’s en/of filmpjes van reizen worden geplaatst via Facebook en de website www.dodokspelreizen.nl. Hiervoor geef je toestemming op het inschrijfformulier.

4. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s en teksten op de website van DoDok Spelreizen, zijn eigendom van DoDok Spelreizen en mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of worden weergegeven zonder toestemming van DoDok Spelreizen.

5. Het is iedereen verboden om foto’s, teksten of filmpjes van de website over te nemen zonder toestemming van DoDok Spelreizen.

6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij DoDok Spelreizen bekend is, aan jou bekendgemaakt, zo mogelijk bij de boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.

ARTIKEL 3: Informatie door jou als reiziger en verplichtingen

1. Je verstrekt DoDok Spelreizen uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar jouw mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.

2. Je dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en/of geestelijke toestand van jezelf of de door jou geboekte reizigers (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor jezelf dan wel voor andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. Je bent je ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) jou het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt.

3. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is je bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring, je het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.

4. Tevens vermeld je bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door DoDok Spelreizen omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door DoDok Spelreizen aangemelde groep reizigers.

5. Indien je in je informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat jij of de door jou geboekte reizigers door DoDok Spelreizen van (verdere) deelname aan de reis wordt/worden uitgesloten, worden de kosten aan jou in rekening gebracht.

6. Je bent verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van DoDok Spelreizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

7. Als je zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kun je door DoDok Spelreizen van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten.

8. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 7 voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last jou kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting jou niet kan worden toegerekend, wordt jou restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

9. Je bent verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

ARTIKEL 4: Essenties

1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door DoDok Spelreizen aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). DoDok Spelreizen zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van DoDok Spelreizen.

2. DoDok Spelreizen heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Eventuele kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien jij en DoDok Spelreizen dit overeenkomen.

3. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt DoDok Spelreizen alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft DoDok Spelreizen het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen, te weten de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van DoDok Spelreizen.

4. De hoogte van de in dit artikel genoemde vergoedingen worden niet in de aanbieding van DoDok Spelreizen vermeld. Deze worden per klant gecommuniceerd.

ARTIKEL 5: Totstandkoming overeenkomst en de inhoud hiervan

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door jou van het aanbod van DoDok Spelreizen inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt je schriftelijk zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, in de vorm van een factuur.

2. Bij boeking via internet richt DoDok Spelreizen het boekingsproces zodanig in dat je vóór de aanvaarding erop gewezen wordt dat je een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden daarop van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door DoDok Spelreizen ben je aan deze overeenkomst gebonden. Voorlopig doet het team van DoDok Spelreizen boekingen uitsluitend persoonlijk (via e-mail of telefoon).

3. Het aanbod van DoDok Spelreizen is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 20.00 uur de volgende werkdag (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) resp. vóór 20.00 uur de tweede werkdag (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Je hebt in dat geval recht op teruggaaf van eventueel (aan)betaalde bedragen.

4. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden DoDok Spelreizen niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

5. DoDok Spelreizen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. DoDok Spelreizen vermeldt het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding.

6. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. DoDok Spelreizen kan hier, alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd, van afwijken.

ARTIKEL 6: Boeking en betaling

1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom dient twee weken nadien betaald te worden. In de factuur die je ontvangt, lees je de exacte data waarop de betalingen dienen te geschieden.

2. Indien de overeenkomst binnen 2 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

3. Bij een niet tijdige betaling ben je in verzuim. Je wordt daar door DoDok Spelreizen schriftelijk op gewezen en dan heb je alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 kalenderdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd en de restitutie bedraagt dan 0%.

4. Je bent bij iedere boeking zelf verantwoordelijk voor de betalingen. Bij het maken van een boeking bevestig je aan DoDok Spelreizen dat je betaalt voor de reis.

ARTIKEL 7: Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten

1. DoDok Spelreizen stelt de reisbescheiden en benodigde reisdocumenten uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in jouw bezit, tenzij dit redelijkerwijs niet van DoDok Spelreizen kan worden gevergd.
Indien je uiterlijk 5 kalenderdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden en/of benodigde reisdocumenten ontvangen hebt, meld je dit bij DoDok Spelreizen.

2. In geval een reis wordt geboekt binnen 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek, geeft DoDok Spelreizen aan wanneer en op welke wijze de benodigde documenten in jouw bezit worden gesteld. Als je deze dan niet ontvangen hebt, meld je dit bij DoDok Spelreizen.

3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bij je hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart, eventuele vereiste visa en bewijzen van inentingen en vaccinaties. Indien je de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor jouw rekening, tenzij DoDok Spelreizen schriftelijk heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan DoDok Spelreizen kan worden toegerekend, of als DoDok Spelreizen tekort is geschoten in zijn informatieplicht.

ARTIKEL 8: Annulering

1. Annuleren gaat altijd in onderling overleg. In overleg wordt ook bepaald om welke reden geannuleerd wordt en welk bedrag van de (aan)betaling vergoed kan worden. DoDok Spelreizen hanteert een aantal richtlijnen waar na onderling overleg van afgeweken kan worden na goedkeuring van beide partijen:
• Tot drie weken voor vertrek 50% restitutie mits er een andere persoon wordt gevonden de groepsgrootte te complementeren. Indien dit niet het geval is zal maximaal 25% van de aanbetaling kunnen worden vergoed. In onderling overleg zal dit altijd netjes worden afgehandeld.
• Tot één week voor vertrek 25% restitutie mits er een andere persoon wordt gevonden de groepsgrootte te complementeren. Indien dit niet het geval is zal maximaal 10% van de aanbetaling kunnen worden vergoed. In onderling overleg zal dit altijd netjes worden afgehandeld.
• Wanneer de reiziger in de laatste drie kalenderdagen (72 uur) annuleert, niet aan zijn betalingsverplichting voldoet of besluit niet op te komen dagen bedraagt de restitutie 0%.
• Bij iedere annulering is het percentage van de restitutie volledig afhankelijk of er een andere reiziger voor de reis wordt gevonden.

2. Ook DoDok Spelreizen heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van DoDok Spelreizen aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de oorzaak van de opzegging of wijziging aan jou kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor jouw rekening.

4. Indien de oorzaak van de opzegging of wijziging aan DoDok Spelreizen kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van DoDok Spelreizen.

5. Indien de oorzaak van de opzegging of wijziging noch aan jou noch aan DoDok Spelreizen kan worden toegerekend, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

ARTIKEL 9: Wijziging

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kun je wijziging daarvan verzoeken. Je dient hiervoor 75 euro wijzigingskosten te betalen.

2. Boekingen, annuleringen en wijzigingen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op een eerstvolgende werkdag.

3. DoDok Spelreizen heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 8 lid 2. Wijzigingen deelt DoDok Spelreizen binnen 3 kalenderdagen aan jou mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee.

4. In geval van wijziging doet DoDok Spelreizen jou indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat DoDok Spelreizen van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

5. Het alternatieve aanbod dienst minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moet blijken:
– de situering van de accommodatie op plaats van bestemming;
– de aard en klasse van de accommodatie;
– de faciliteiten die de accommodatie biedt.

6. Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
– de samenstelling van het reisgezelschap;
– de aan DoDok Spelreizen bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van jou, of de door jou geboekte personen, als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
– de door jou verlangde afwijkingen van het programma of toevoeging daaraan, die door DoDok Spelreizen schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

7. Als je gebruik maakt van je recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet je dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

8. Als je de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft DoDok Spelreizen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. DoDok Spelreizen moet van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. Je hebt in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom binnen 2 weken.

9. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt DoDok Spelreizen ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 8 lid 3 tot en met 5.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid en overmacht

1. DoDok Spelreizen is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. DoDok Spelreizen is naar gelang de omstandigheden verplicht jou hulp te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die jou op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is DoDok Spelreizen verplicht jouw eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan DoDok Spelreizen is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp DoDok Spelreizen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
– de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan jou;
– de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;
– de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die DoDok Spelreizen of degene van wiens hulp DoDok Spelreizen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen;
– de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

5. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toeslaat, is de aansprakelijkheid van DoDok Spelreizen dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

6. DoDok Spelreizen is evenmin aansprakelijk indien en voor zover jij jouw schade hebt kunnen verhalen uit een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

7. DoDok Spelreizen noch de reisleiders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade en/of letsel gedurende activiteiten tijdens de reis. Deelname hiervan is geheel op eigen risico.

8. Indien DoDok Spelreizen jegens jou aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

ARTIKEL 11: Klachten

1. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in artikel 10 lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan DoDok Spelreizen.

2. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet je je, in deze volgorde, melden bij: de reisleiding en/of als deze niet bereikbaar is, het hoofdkantoor van DoDok Spelreizen. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld aan het hoofdkantoor van DoDok Spelreizen.

3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisleiding er voor deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).

4. DoDok Spelreizen zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen. De eventuele kosten daarvan zijn voor jouw eigen rekening.

5. Indien je niet aan je meldingsplicht en klachtrapportage hebt voldaan en reisleiding noch hoofdkantoor van DoDok Spelreizen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, word je recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.

6. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het hoofdkantoor van DoDok Spelreizen. Je voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.

7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door jou van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij DoDok Spelreizen te worden ingediend.

8. Indien je de klacht niet tijdig indient, of niet volgens de juiste procedure, wordt deze door DoDok Spelreizen niet in behandeling genomen. DoDok Spelreizen geeft je hierover schriftelijk bericht.

9. DoDok Spelreizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.